هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
اعضای علی البدل: سرکار خانم فرزانه ملک نائینی، سرکار خانم مهرنوش مطیعی
بازرس علی البدل: سرکار خانم گلناز قسیمی

سایر همکارانی که با انجمن علمی مامایی استان اصفهان همکاری می نمایند:
خانم ها عزت شیران، فاطمه ترابی، معصومه پیرهادی، مهشید فرید، زهرا آقاجانی، فلورا رفیعی، شهناز زمانی