مجموعه لایوهای آموزشی The best coach of midwifery

شیوه ی اداره ی بهتر کلاسهای خوشایندسازی بارداری و آمادگی زایمان برای مادران باردار (BCM) از طریق لایو آموزشی در صفحه ی اینستاگرام انجمن علمی مامایی استان اصفهان هر هفته به صورت رایگان برگزار می گردد.