🔹برگزاری دوره های آموزشی آنلاین همراه با “امتیاز بازآموزی” انجمن علمی مامایی استان اصفهان آغاز شد