🔹ما، ماماها در كنار زنان خرسنديم، پر توان و پویا براي سلامت آنها همگام و همراه هستیم (2020)