برگزاری وبینار فوریت های مامایی (اداره ی خونریزی های دوران بارداری)

وبینارآموزشی فوریت های مامایی (اداره ی خونریزی های دوران بارداری) مورخ 2 اسفند ماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس اساتید هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خانم ها دکتر محبوبه والیانی و فریبا فهامی برگزار گردید.