برگزاری وبینار اصول ارتباط و مشاوره ی حرفه ای با بیمار

وبیناراصول ارتباط ومشاوره ی حرفه ای با بیمار مورخ 23 دی ماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس اساتید هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خانم ها دکتر محبوبه والیانی و فاطمه ترابی برگزار گردید.