برگزاری وبینار آموزشی اختلالات خونریزی دهنده ی رحمی

وبیناراختلالات خونریزی دهنده ی رحمی مورخ 28 آبان ماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس اساتید هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خانم ها دکتر محبوبه والیانی و فاطمه ترابی برگزار گردید.