🔹برگزاری وبینار اداره ی مشکلات مادر و کودک در شیردهی

وبینار اداره ی مشکلات مادر و کودک در شیردهی مورخ 23 شهریورماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس اساتید هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خانم ها دکتر شهناز کهن، دکتر میترا صوابی، دکتر زینب حیدری و مهشید عبدی برگزار گردید.