🔹برگزاری وبینار حفظ،حمایت و ترویج تغذیه با شیرمادر

وبینار حفظ،حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر مورخ 12 شهریورماه 99 به همراه 3 امتیاز بازآموزی با تدریس اساتید هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خانم ها دکتر شهناز کهن، دکتر محبوبه والیانی، دکتر زینب حیدری و فاطمه ترابی برگزار گردید.