🔹برگزاری دوره ی آنلاین اوریکولوتراپی پیشرفته در زنان و مامایی

اولین کارگاه آنلاین انجمن علمی مامایی استان اصفهان، در تاریخ 1 و 2 خردادماه 99 از طریق آموزش مجازی به همکاران سراسر کشور، برگزار گردید.