🔹اولین مرحله از طرح اهدای تجهیزات حفاظتی به کادر مامایی بیمارستان های استان اصفهان

در مرحله ی اول طرح اهدای تجهیزات حفاظتی برای ماماها،از طرف انجمن علمی مامایی استان اصفهان، تعداد 300 عدد گان،300 عدد کلاه،300 عدد ماسک و 400 عدد کاور کفش به یکی از بیمارستان های سطح استان اهدا گردید.